Anastasiya Aleksandrovna Solovyeva
Born January 10, 2001 at 1.48 AM
(binary: 011001)
Pictures 08/09/01
Pictures 08/29/01
Pictures 10/15/01
Pictures 11/07/01
Pictures 01/02/02
Pictures 02/11/02
Pictures 03/17/02
Pictures 05/16/02
Pictures 05/29/02
Pictures 06/25/02
Pictures 07/25/02
Pictures 09/11/02
Pictures 10/31/02
Pictures 12/19/02
December 02
January 03
Studio Portraits '03